Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Если бы природное предназначение человека заключалось в приумножении богатства, а не мудрости, вместо головы у него, по-видимому, должен был бы располагаться банковский сейф. - Э. Севрус

* Blancero D., Boroski J., Dyer L. Kev competencies for a transformed human resource oiganization: Results of a field study// Human resource management. - N. Y., 1996. - Vol. 35, N 3. - P. 383-403.

 

Особиста порядність

1. Етичність - повага прав особистості, відповідальність за взяті обіцянки, надійність, чесність, справедли-вость.

2. Сумлінність - високі вимоги до результатів своєї роботи

3. Розважливість - здатність приймати розумні, реалістичні і обґрунтовані рішення

Цілеспрямованість і продуктивність

1. Результативність - орієнтація на кінцевий результат

2. Наполегливість - здатність переборювати ограниче-ния, наклада_ сформованою ситуацією

3. Відданість організації й ділова орієнтація - го-товность додержуватися норм організації, захопленість роботою й відповідальність за якість своєї роботи

4. Упевненість у собі - готовність і вміння вирішувати неор-динарные завдання

Навички командної роботи

1. Командна орієнтація - розуміння необхідності спільної діяльності й уміння працювати у взаимо-дії з іншими;

2. Контактність - уміння встановлювати ділові й твор-ческие відносини з партнерами;

3. Коммуникабельность - уміння використовувати усну й письмову мова, стилістичні й інші виразник-ные кошти, дня впливу на партнерів і достиже-ния взаєморозуміння;

4. Уміння слухати - здатність сприймати, засвоювати й використовувати інформацію, що витягається з усної комунікації

Експертна оцінка значимості цих ключових областей компетентності для успішної роботи менеджера по персоналі дала можливість проранжировать їх в наступному порядку (у міру убування ступеня важливості):

1. Етичність

2. Коммуникабельность.

3. Уміння слухатися

4. Контактність

5. Командна орієнтація

6. Сумлінність

7. Розважливість

8. Результативність

9. Наполегливість

10. Упевненість всебе.

11. Відданість організації й ділова орієнтація

1.7. Етика ділових відносин у роботі менеджера по персоналі

Але найбільшою радістю було для нього участво-вать у домашніх сварках. Жодна сімейна склока на багато миль навкруги не обходилася без його дея-тельного участі. Звичайно він починав як прийми-ритель, а кінчав як головний свідок скаржника

Джером К. Джером. Збірник "Начерки ліловим, блакитним і зеленим"

 

Ділова етика у широкому змісті - це сукупність ці-ческих принципів і норм, якими повинна руководствовать-ся діяльність організацій і їхніх членів у сфері керування й підприємництва. Вона включає явища різних поряд-ков: етичну оцінку як внутрішньої, так і зовнішньої полити-ки організації в цілому; моральні принципи членів організації, тобто професійну мораль; моральний клімат в організації; норми ділового етикету - ритуализированные зовнішні норми поводження

Уживання різних термінів - "етика" (гречок.) і "м о р а л ь"(панцира.) - не випадково. У російській мові є ще слово "моральність", використовуване при рассмот-ренії перерахованих проблем і відбуває від аналогич-ного слов'янського кореня (вдача, характер). Розрізнення змістів цих трьох термінів має в етиці (як у науці про моралі) і фи-лософии свою історію. У літературі, присвяченої проблемам діловий етики, якщо автори взагалі вважають за необхідне від-личать "етику" від "моралі", як правило, передбачається, що етичні аспекти представлені в соціальних взаимодействи-ях, а моральні - у внутрішніх оцінках особистості. Однак і в тім і в іншому випадку мова йде про розрізнення добра і зла, справедливого й несправедливого, гарного й дурного

Предметом особливо пильної уваги етичні проблеми діловий життя стали в США. Обов'язкові курси етики читаються не тільки на філософські й теологічних фа-культетах, але й у різних школах бізнесу. Великі компа-нии організують курси етики для своїх співробітників. Багато фірм створюють корпоративні етичні кодекси, формулюючи в письмовому вице етичні принципи корпорації, правила поведінки, відповідальність адміністрації стосовно своїм працівникам. Однак видання етичного кодексу нерідко служить простій поступкою суспільній думці і є як першим, так і останнім кроком в рішенні етичних про-блем. Моральний рівень керуючих нижче, ніж представи-телей інших професій

И все-таки увага громадськості до етичних пробле-мам змушує керівників організацій провадити этиче-ский аналіз своєї діяльності. Від нарікань на невловимий і не піддається контроль характер моралі, що є загальним місцем досліджень по етиці, робляться спроби пе-рейти до перетворення етичних аспектів діяльності органи-зации в планований і контрольований порядок, институционализировать мораль

Етичні цінності й місія організації

Рівень морального розвитку як окремо взятої лично-сти, так і організації в цілому в цей час визначає-ся орієнтацією на сформувалися в XX в. універсальні принципи справедливості: рівність людських прав і ува-жение достоїнства людської істоти як индивидуаль-ний особистості (Л. Кольберг); принцип благоговіння перед жиз-нью (А. Швейцер). У відомій книзі А. Печчеи "Людські якості"* намічені "шість цілей для людства", по кото-рим можна звіряти мети діяльності організації:

"зовнішні межі" - спрямована на відтворення про-блемы біофізичних меж присутності людини на Землі, гармонізацію взаємин людини із природою;

"внутрішні межі" - дослідження фізичних і психологічних можливостей людини;

захист і збереження культурних особливостей на-пологів і націй;

"світове співтовариство" - виявлення шляхів поступового перетворення системи езопових держав у систему скоординованих між собою географічних і функцио-нальных центрів прийняття рішень;

середовище перебування, генеральний всесвітній план человече-ских поселень;

виробнича система

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]