Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Человека всегда будут привлекать идеи самые несоизмеримые. - М. Арнольд

* Смит А. Дослідження про природу і причинах багатства народів. - М.: Соцэкгиз, 1962. - С.28.

 

Іншими словами, об'єктивно всяка затребувана дея-тельность в буржуазному суспільстві так чи інакше враховує чиїсь інтереси, однак вказівка на адресата діяльності саме по собі не може додати їй моральний зміст. Тільки осозна-ние загальнолюдського, загальнокультурного значення поставлений-ных цілей, як би ні абстрактно, идеалистично або недости-жимо це не звучало, робить професійну діяльність морально осмисленої

Професійна етика менеджера по кадрам містить у собі всі перераховані принципи й категорії, але за формою й утримуванням діяльності має специфічними особенно-стями.

Будь-які рішення кадрового працівника обтяжені ответст-венностью за чужі долі. Строго говорячи, представники всіх професій, що мають людини в якості об'єкта діяльності (лікар, учитель, юрист, журналіст) несуть таку відповідальність, але саме керівник відповідає за реалізацію профессио-нальных можливостей працівників, їхньому кар'єру, а слідчий-але, за їх суспільне положення

Моральні й ділові якості людей стають для ме-неджера по кадрам об'єктом професійної діяльності:

чисто професійні якості - професійні навички, досвід роботи, знання іноземних мов;

настигнуті як професійні - це-леустремленность, витримка, чесність, принциповість, самовідданість, вимогливість;

моральні - доброта, чуйність, гуманність, досто-инство, повага інших, порядність, щедрість, мужність, справедливість, совість

Еволюція професійної етики кадрового працівника в XX в. Поява фахівців, по роботі з кадрами - управле-нию персоналом - пов'язане з реалізацією принципів наукової організації праці, що поставила перед собою завдання макси-мально ефективно використовувати (експлуатувати) всіх ра-ботников у рамках високоорганізованого, высокотехнологич-ного виробництва. Людина з точки зору цієї доктрини, доктрини "X", розглядався як винтик, якого можна при необхідності замінити іншою людиною, якщо использо-вание першого ставало економічно неефективним. З-Ответствующее відношення до працівникові з боку кадрових служб полягає в тому, що середня людина воліє, щоб їм управляли, намагається не брати на себе відповідальності, має відносно низькі амбіції, ледачий, бажає перебувати в безпечної ситуації. Його треба готовити до виконання строго певної професійної ролі й по можливо-сти мінімізувати соціальні конфлікти та інші негатив-ные явища, що впливають на зниження продуктивності тру-так або підвищення витрат виробництва

Друга хвиля, або революція в керуванні персоналом би-ла пов'язана з ідеєю гуманізації виробничих відносин, ідеєю фокусування уваги кадрових служб на человече-ских відносинах. Другою етичною доктриною кадрової рабо-ти, доктриною "Y", людина трактувався уже як працівник, до-торого треба всіляко мотивувати, створювати йому соответст-вующие умови, щоб він міг ефективно працювати, приоб-щать його до загальних цінностей організації й за рахунок цього дос-тигать максимального економічного ефекту. Ответствен-Ность і зобов'язання стосовно цілям організації за-висять від винагороди, одержуваного за результати праці. Найбільш важливим винагородою є те, що свя-заале із задоволенням потреб в самовираженні й са-моактуализации. Розходження між цими доктринами знайшло від-ражение у теорії "X" - "Y", розробленої Д. Макгрегором.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]