Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

У серьезного человека немного идей. Человек с множеством идей никогда не бывает серьезным. - П. Валери

* Уманський Л.І. Методи експериментального дослідження соціально-психологічних феноменів.// Методологія й методи соціальної психології. - М., 1977.

 

Спільно-взаємодіючий тип характеризується обяза-тельностью участі кожного в рішенні загального завдання, интен-сивность праці виконавців приблизно однакова, особливо-сти їхні діяльності визначаються керівником і, як прави-ло, малоизменчивы. Ефективність загальної діяльності в рав-ний ступеня залежить від праці кожного з учасників. Иллюст-Рацією такого варіанта організації спільної діяльності може послужити спільне пересування ваг

Спільно-послідовний тип відрізняється від спільно^-індивідуального тимчасовим розподілом, а також порядку участі кожного в роботі. Послідовність припускає, що спочатку в роботу включається один учасник, потім - вто-рій, третій і т.д. Особливості діяльності кожного участни-ка задаються специфікою цілей перетворення кошти в ре-зультат, характерних саме для цієї ділянки технологиче-ского процесу. Так, наприклад, при виготовленні дощок, вна-чалі хтось спилює дерево, потім хтось перевозить його на

фабрику, потім хтось відокремлює стовбур від галузей, потім хтось із-міряє стовбур і розраховує, скільки і який розмір дощок мо-жет одержати і яка повинна бути схема розпиляння, і лише по^-тім стовбур надходить на розпилювання. Типовий приклад совмест-але-послідовного типу взаємодії - конвеєр, коли продукт діяльності одного з учасників процесу автоматиче-ски переходить до іншому й стає для нього предметом праці

Спільно-індивідуальний тип діяльності відрізняється тим, що взаємодія між учачи-стниками праці минимизирует-ся. Кожний з виконавців виконує свій обсяг роботи, специфіка діяльності заду-ется індивідуальними особливий-ностями й професійною позицією кожного. Кожний з учасників процесу ставши-ляет результат праці в огово-ренном виді й в певне місце. Особисте безпосередній-ное взаємодія може практично отсутствовать і осуще-ствляться в непрямих формах (наприклад, через сучасні засобу зв'язку - телефон, комп'ютерні мережі й т.д.). Объеди-Няет різних виконавців лише предмет праці, що каж-дый з учасників обробляє специфічним образом. Приклади цього типу діяльності - індивідуальна перенесення-ка ваг або незалежний аналіз різних аспектів того самого явища різними фахівцями

Останнім часом стали виділяти особливий тип спільної діяльності - спільно^-творчий.* Подібний тип органи-зации колективної діяльності зародився в сферах науки й мистецтва, де учасники наукового або творчого проекту створювали щось зовсім нове, найчастіше унікальне, що не можна було створити за наявними правилами й технологіям. У цих колективах створюється особливий тип діяльності - з-творчість, коли кожний учасник процесу є рівноправним творцем нового. Закони творчості вимагають обліку кожного, навіть самого "божевільного" бачення, тому що в казані загального обговорення із самої абсурдної ідеї може з'явитися відкриття. Цей тип характеризується особою активно-стью кожного з учасників процесу взаємодії, а імен-але: активністю в плані підвищення власної профессио-нальной компетентності за рахунок участі в колективної дея-тельности. З одного боку, особливості спільно-творчого типу діяльності дають можливість кожному вчачи-стнику пробувати різні способи діяльності, збагачуватися способами роботи, властивим іншим фахівцям і сферам праці, а з іншої сторони, - синергетический ( взаимообога-щающий) ефект дає потужний імпульс розвитку самої груп-пы, що виконує діяльність. Причому особливість цього типу діяльності в тім, що "сліди" індивідуальних внесків учасників принципово невычленимы.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]