Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Идеи становятся силой, когда они овладевают массами. - Ленин

* Ємельянов Е. Н., Поварницина С. Е. Життєвий цикл організаційного разви-тия // Організаційний розвиток , 1996, № 2.

 

Відповідно до концепції процессуальности й стадийно-сти розвитку організації жодна фірма (підприємство) не може занадто довго залишатися в тому самому стані, а завжди проходить кілька етапів свого розвитку, кожний з яких переміняється наступної, але найчастіше непросто, а с пе-реживанием труднощів, протиріч. Можна виділити не-скільки рівнів розгляду подібної етапності. Періоди, що проживаються фірмою в рамках однотипні ціннісні вуста-новодо й фіксуючі, у першу чергу, специфіку управ-ленческих завдань у певний період функціонування організації, ми будемо називати - стадіями; періоди, у кото-рых організація принципово змінює внутрішні коштовне-сти й орієнтації, - циклами розвитку

Стадії розвитку організації

Перша стадія розвитку організації - її формування На цієї стадії для організації важливо знайти той товар, що може бути запропонований споживачеві. Якщо організації вдається знайти своє місце на ринку, "розкрутити" свій товар, то вона може перейти в наступну стадію - інтенсивний ріст На другій стадії розвитку організація росте, збільшується объ-їм продаваного товару, збільшується число персоналу, коли-чество філій, підрозділів, напрямків діяльності. Якщо організації вдається втриматися на хвилі, стабилизиро-вать джерела доходу, закріпитися на ринку вже в якості повноправного агента, то вона може перейти до третьої стадії - стабілізації На цій стадії для організації важливо мак-симально стабілізувати свою діяльність. Для цього вона намагається знизити собівартість продукції за рахунок скорочення витрат і максимального нормування власної дея-тельности. Звичайно у зв'язку з мінливістю ринку, споживете-ля цикл життя товару, пропонованого організацією, обмежений, що позначається й на стадийности розвитку організації. Після стадії стабілізації організація закономірно може перейти в наступну стадію - криза, який характеризується, як правило, зниженням ефективності діяльності нижче границь рентабельності, втратою місця на ринку й, можливо, загибеллю організації

Організація може зберегтися й перейти знову до випливаю-щему циклу розвитку тільки в тому випадку, якщо вона зможе знайти новий, привабливий для споживача товар, зайняти нове місце на ринку. Якщо це вдалося, то вона вже в превра-щенном виді може знову пережити стадії формування, ин-тенсивного росту й стабілізації, які неминуче будуть змінені новою кризою. В розвитку організації кризи неминучі. За даними консультантів по керуванню, навіть самі консервативні компанії, що характеризуються устойчи-вым положенням на ринку, переживають кризи не рідше чим раз в 50-60 років. Для мінливих же російських умов етап розвитку може тривати рік-півтора, а найчастіше й не-скільки місяців

Аналіз історій успішних компаній дозволяє виділити наступні основні особливості цільової орієнтації організації на різних стадіях її розвитку

1. Стадія формування - в умовах ринкових відносин визначення мети через уточнення подань про клієнта, його специфічних потребах і співвіднесення із представле-ниями про завдання діяльності організації

2. Стадія закріплення на ринку з орієнтацією на пошук і виробництво інших (крім зарекомендовавших себе із промінь-ший сторони) товарів і послуг, розширення кола споживачів, постачальників і партнерів, а також закріплення власного неповторного іміджу. А оскільки досягнення поставленої мети часто сполучено з експансією з боку організації, те необхідно бути готовим до протидії з боку конкурентів. Отже, важливою особливістю организа-ции на цьому етапі є готовність кборьбе.

3. Стадія стабілізації представляється, на перший погляд, тієї самої заповітною мрією, до якої організація й стреми-лась із самого початку. Однак основна мета, переслідувана на цій стадії, - закріплення на досягнутому - зажадає від ор-ганизации не менших, якщо не більших зусиль, чим мети пре-дыдущих стадій. Це пов'язане з тим, що проблеми, які необхідно вирішувати на цієї стадії, носять переважно внутрішній характер, тобто пов'язані із самої організацією. Якщо для першої стадії була характерна певна "пасіонарність батьків-засновників", що означає відому частку натхнення й наднормативної творчості, якими й оп-ределялся успіх підприємства, а для другий - азарт боротьби, то для третьої стадії таке вимога, як проходження внутрен-їм нормам (причому без усякої творчості), стає опре-деляющим. Успішність організації на цій стадії залежить від її "автентичності" існуючої в зовнішнім середовищі зразкам. Іноді це може приводити до відмови від попередньої історії життя організації, що найчастіше реалізується у формі созда-ния міфу

4. Стадія кризи організації - самий важкий етап її існування, оскільки це - опір кризі й по-позов шляхів виходу з критичного стану й знаходження альтернатив

На кожній стадії організація реалізує специфічну стратегію розвитку.* Погляд на організацію крізь призму стадій розвитку дозволяє більше точно ідентифікувати її основні цільові й стратегічні установки й орієнтації. Більше того, виникає можливість визначити, у який степу-ні вони адекватні внутрішньої ситуації в організації (табл. 2.2).

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]