Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

За всяким большим состоянием кроется преступление. - О. Бальзак

* Иванцевич Дж. М; Лобанів А.А. Людські ресурси керування. - М.: Справа, 1993.

 

Цикли розвитку організації

Однак якщо ми зрівняємо особливості внутріфірмових установок, регламентуючу управлінську діяльність, то побачимо, що не тільки завдання стадії важливі для розуміння тих заходів, які виконуються керівництвом в конкрет-ный період існування організації. Не менш істотний-ным виявляється й генеральна цільова, ціннісна установка фірми в певний період існування

Таблиця 2.2. Співвіднесення стадій життєвого циклу, типів стратегії організації й особливостей персоналу

Стадія

Ціль

Тип стратегії

Коротке опис

Коротка

характеристика стратегії

Характеристика особливостей персоналу

Формування.

 

"Заявка" на

ринку това-рів/послуг

 

 

 

 

 

 

Підприємницька.

Залучити увага до те-вару, знайти свого споживача, організувати про-дажу й сервіс, стати привабливим для клієнта

 

 

 

 

Приймаються проекти з высо-який ступенем фінансового ризику, мінімальним количе-ством дій. Ресурси недостатні для задоволення всіх вимог замовника

У центрі уваги - швидке здійснення найближчих мір

 

 

Працівники повинні бути новаторами, ініціативними, контактними, з довгострокової ориента-цией, готовими риско-вать, що не бояться ответ-ственности. Мала сме-няемость ведучих сотруд-ников

Інтенсивний

ріст

"Розмноження систем"

 

 

 

 

 

 

Динамічний ріст.

Наростаючий ріст объе-мов і якості послуг і відповідно числа структур

 

 

 

 

Ступінь ризику - менша.

Постійне зіставлення

поточних цілей і створення фундаменту для майбутнього

Письмова фіксація поли-тики фірми й основних про-цедур

Організаційна закріпленість, тісна взаємодія, гнучкість в умовах, що змінюються,

проблемна орієнтація

персоналу

 

 

Стабілізація.

Закріплення на ринку, досягнення максимального рівня рентабельності

Прибутковість.

Підтримка системи в рівновазі

У центрі уваги - збереження існуючого рівня прибутковості. Мінімізація витрат, можливе припинення

наймання. Добре розвинена управ-ленческая система. Створені й діють різного роду

процедурні правила

ЩоСлужать, сягаючих максимальних результатів (кількості і якості) при невисокому рівні витрат і низькому рівні ризику

Спад

Припинення нерента-бельного, витратного виробництва

Відродження

Ліквідація

Ліквідація частини производ-ства, продаж з максималь-ний вигодою, як финан-совою, так і психологічної

Підприємницька/ Ліквідація

Зниження обсягів, пошук нового продукту й шляхів оптимізації діяльності

Продаж активів, усунення

можливих збитків, у майбутньому - скорочення працюючих

 

 

 

 

 

 

Основне - урятувати предпри-ятие. Здійснюються дейст-вия по скороченню витрат з

метою вижити в найближче

час і знайти стабільність

на тривалу перспективу

 

Працівники, не привер-женные фірмі, готові працювати короткий час,

вузько орієнтовані

 

 

 

 

Гнучкість до що змінює-ся умовам, орієнтація на довгострокові цілі, самовідданість, го-товность переносити вре-менный дискомфорт в умовах і оплаті праці

 

Організаційні консультанти проаналізували рад дли-тельно існуючих фірм і звернули увагу на те, що організації проходять ще один часовий цикл, більше длитель-ный у порівнянні зі стадійним, у якому можна виділити чотири різних типи ціннісних установок

1. Установка, характерна для циклу розвитку організації "тусовка", ставить у главу цінності міжособистісного спілкування, створення внутріфірмової цілісності на базі особистих кін-тактів, прихильності загальним принципам комунікації й подібним до людських особливостей

2. Установка, характерна для циклу розвитку організації під назвою "механізація", пов'язана з розумінням цінності упорядочивания, визначеності діяльності, внутрішньої організації. Саме на даному циклі розвитку організація вперше зіштовхується з необхідністю заміни співробітників, які добре вписуються в особистісну, неформальну структуру, але не можуть бути ефективними фахівцями

3. Установка, що проявляється в період циклу розвитку uвнympeннee підприємництво", проголошує не обходи-мость максимального участі кожного зі співробітників в "підприємницькому процесі". Таке подання про цін-ностях говорить про те, що будь-який співробітник організації діл-дружин підходити до реалізації своєї діяльності як предпри-ниматель, що представляє товар на ринку. А тому будь-який співробітник повинен добре знати свого клієнта (і внут-рифирменного також), його потреби й працювати так, щоб його продукт знаходив збут

4. Установка, характерна для етапу "керування якістю", пов'язана із усілякою орієнтацією всіх і кожного на якість. У рамках даного циклу кожний співробітник організації діл-дружин затурбуватися проблемою якості (відповідності представле-ниям замовника про бажаному) підсумкового продукту, а для цього кожний із проміжних продуктів (напівфабрикатів) повинен бути максимально якісним. Хоча сама проблема понима-ния якості також буде вимагати уточнення - що розуміти під якістю конкретного товару. Для когось якісним буде вважатися вічна запальничка, а для когось - остромодная річ навіть із дуже тендітного матеріалу

Погляд на організацію крізь призму циклів розвитку по-зволяет більш точно ідентифікувати її основні ценност-ные установки й орієнтації, конкретизувати завдання, коштуючи-щие перед організацією, а також особливості управлінських підходів і кадрового забезпечення

Резюме

1. Для розуміння специфіки конкретної фірми (підприємства) не-обходжене проаналізувати елементи, з яких складається организа-ция: мети, структуру, керування, фінанси, персонал, технологію

2. Всі елементи організації повинні відповідати один одному, проблеми організації - тим більше, ніж у більшому дисонансі на^-ходяться елементи організації

3. Знаючи мету, ми можемо вибрати адекватну технологію, ориен-тируясь на наявні ресурси (як фінансові, так і людські), а також систему керування

4. Життя організації протікає за певними законами: ста-дию формування поміняє стадія інтенсивного зростання, що мо-жет перейти в стадію стабілізації, а потім - спаду

5. Якщо організації вдається закріпитися на ринку, то вона може пройти кілька циклів свого розвитку, більше тривалих перио-дов, які відрізняються друг від друга ціннісними установками й орієнтацією організації. Для першого циклу характерно особлива увага до внутрішньої атмосфери, створенню сприятливого (сімейного) укладу, для наступного - прагнення до максимальної формалізації, потім - орієнтація на створення підприємець-ского потенціалу, а далі - прагнення до максимальної якості продукції

Контрольні питання

1. Сформулюйте основні завдання управлінської діяльності

2. Чим викликана необхідність керування персоналом?

3. Поясните, у чому укладається основне завдання керівника, адміністратора, організатора, керівника?

4. Перелічите елементи організації

5. Чим відрізняється місія від бачення?

6. Які типи спільної діяльності можуть бути задані тих-нологией виробництва?

7. Які управлінські форми ви знаєте?

8. Які особливості персоналу задаються типами спільної діяльності?

9. Які цикли проходить організація у своєму розвитку?

10. Охарактеризуйте стадії розвитку організації

II. Концепції керування персоналом

- Слухайте загадку, - сказав Великий Тон^-тон-пі-тон, вирішивши напоследок розсіяти враження від зухвалих вигуків кролика, - вона ж жарт... Який кролик може стати уда-вом?

Удави стали думати. Деякі вирішили, що цар за допомогою цієї загадки выискива-ет серед них майбутніх зрадників, і тому про всякий випадок вирішили мовчати. Інші ви-казали більш-менш правдоподібні припущення. Але ніхто не відгадав пра-вильного відповіді

- Відповідь! Відповідь! - стали кричати удави

- Добре, - сказав Великий Пітон, - от вам відповідь: кролик, проковтнутий удавом, може стати удавом

- Але чому, про, Цар? - вопрошали удави

- Тому що кролик, перероблений удавам, перетворюється в удава. Виходить, удави - це кролики на вищій стадії свого розвитку

Фазиль Искандер. Кролики й удави

Розділ 3. Основні підходи до керування персоналом

- Частенько трудитеся, панотець? - запитав лікар священика на похоронах

- По вашій милості, - відповідав з уклоном священик

А. Е. Ізмайлов. Записки

 

Ключові слова:

діяльність по управле-нию персоналом

концепція керування

економічний підхід до керування

гуманістичний підхід до керування

органічний підхід до керування

використання трудових ресурсів

керування персоналом

керування людськими ресур-самі

керування людиною

організаційна культура

корпоративна культура

 

Діяльність по керуванню персоналом - цілеспрямоване вплив на людськуу тридцятилітній організації, ориенти-рованное на приведення у відповідність можливостей персоналу й цілей, стратегій, умов розвитку організації

Одна з найважливішихих тридцятилітніх управлінської діяльності - керування персоналом, як правило, ґрунтується на концепції керування - узагальненому поданні (необов'язково деклари-руемом) про місце людини в організації. У теорії й практиці управ-ления людською стороною організації можна виділити чотири концепції, які розвивалися в рамках трьох основних підходів до керування - економічного, органічного й гуманістичного.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]