Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Так называемые богатые люди - всего лишь управляющие. В самом лучшем случае они распоряжаются своим имуществом лишь до конца жизни. - Э. Хаббард

* Проблеми організації, нормування й продуктивності праці. - М.: Ин-ститут праці Міністерства праці РФ, 1995.

 

На мал. 8.1 представлені основні компоненти оцінки продуктивності

З наведеної схеми видно, що продуктивність зв'язана як з кількістю (кількістю годин, трудозатратами), так і якістю праці (особливостями технології, розміром капітальних вкладень, якістю персоналу).

Можна виділити два основних підходи до оцінки продуктивності праці

1. Визначення прямих трудозатрат (шляхом оцінки співвідношення прямих трудозатрат до нормо-годинників визначається фактична інтенсивність).

2. Оцінка відносини обсягу продажів до витрат на:

вартість контролю якості;

вартість гарантованого ремонту;

чисельність виробничих робітників;

чисельність усього персоналу;

додаткові показники: час налагодження/оплачені годинники, число прийнятих виробів/число перевірених виробів, заплановані виробу/зроблені вироби, всі произ-водственное час/фактично відпрацьоване час, вспомога-тельные видатки/прямі видатки, чисельність производствен-ных робітників/чисельність працівників керування, кількість годин по не прийнятим убранням/кількість відпрацьованих ча-сов, фактична частка накладних видатків/заплановані накладні видатки

Керування продуктивністю праці включає наступні елементи:

керування якістю;

планування процедур підвищення ефективності;

вимір трудозатрат і нормування праці;

бухгалтерський облік і фінансовий контроль.

Необхідно брати до уваги й факторів, препятст-вующие росту продуктивності, такі, як зниження ціни праці при постійному росту рівня життя й збільшення уров-ня витрат на відновлення працездатності

Нормування праці

Нормування праці - це заходу щодо оцінки количе-ства праці, що повинне бути реалізоване в рамках заданий^-ний технології

Діяльність по нормуванню праці в керуванні персоналом є комплексної й дає можливість вирішувати суміжні завдання. Основні цілі нормування:

планування виробництва й визначення потреби в персоналі (якість і кількість);

розрахунок витрат на заробітну плату;

оцінка зміни продуктивності, ефективності виробництва

Для створення ефективної системи нормування праці на підприємстві необхідно здійснити:

1) аналіз діяльності;

2) розрахунок і затвердження базових норм;

3) моніторинг технічного рівня виробництва, планування перегляду норм залежно від зміни стану матеріально-технічного забезпечення;

4) впровадження форм матеріального стимулювання за підвищення продуктивності;

5) моніторинг норм праці

Методи нормування праці Основні методи:

традиційний - хронометраж, при якому шляхом численних вимірів провадиться розрахунок часу на виробництво одиниці продукції;

оцінка "вартості праці"* - вартість праці за 1 година роботи визначається множенням одного бала за годину ( утвер-ждается керівництвом) на суму балів по факторах: рівень кваліфікації, умови праці на робочому місці, інтенсивність праці, відповідальність роботи;

визначення "плаваючого тарифу". Цей метод предпола-гает, що тарифні ставки й розцінки тривалий час не з-міняються (протягом одного року й більше), а збільшення зара-ботной плати здійснюється з доходів організації. У соот-ветствии із цим методом заробіток працівника 3 визначається шляхом множення тарифного заробітку ЗТ на коефіцієнт уве-личения заробітної плати ДОв:

З = ЗТ х ДОв

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]