Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Наслаждающийся богатством - в одно и то же время и раб, и господин своего богатства. - К. Маркс

* Грачов М.В. Суперкадри. - М.: Справа, 1993.

 

Матеріальне заохочення передбачається починаючи зі ступеня "відповідності працівника встановленим требовани-ям". Таких працівників близько 60% від загального числа, значитель-але перевищуючі вимоги - близько 10% і просто преви-шающих вимоги - 20%. Приблизно 10% працівників, що не виконують установлені вимоги, взагалі не поощря-ются.

Додаткові виплати компанія може провадити виходячи із цілей, які заставляються в програму стимулювання праці

Стимулювання інновацій Инновационно орієнтовані компанії, крім того, приділяють велику увагу організації стимулювання творчості. Так, наприклад, IBM заохочує раціоналізаторські пропозиції, які знаходять застосування. Якщо пропозиція приймається, його автор одержує 25% загальної суми економії протягом двох років після його впровадження. Компанія ЗМ надає фінансову підтримку діяльності новаторів по двох напрямках: воля у використанні до 15% свого робітника часу; забезпечення істотної ресурсної підтримки (система грантів і субсидій).

Оплата за кваліфікацію Американські фахівці розробили систему оплати праці, що одержала найменування "оплата за кваліфікацію" (ОЗК). Суть цієї системи в тім, що рівень оплати залежить не тільки від складності виконуваної роботи, але й від набору спеціальностей, який працівник здатний використовувати у своїй діяльності. У цьому випадку платять не за те, що він робить, а за те, що він знає, тобто оплачується не сама праця, а ріст кваліфікації й у першу чергу число освоєних спеціальностей

Істотні фактори впровадження ОЗК - наявність консенсусу між адміністрацією й профспілками, згуртованість членів бригад на базі взаємодопомоги й згоди. Без цього застосування цієї системи оплати праці може мати зворотний ефект, тобто привести як до зниження ефективності произ-водства, так і до росту соціальної напруженості. У цілому "оплата за кваліфікацію" означає, що при освоєнні кожної нової спеціальності виконавець одержує збільшення до заробітної плати, при цьому набуті знання повинні в тієї або іншій мері використовуватися вработе.

Механізм цієї системи містить у собі поняття "одиниця кваліфікації", визначальну суму знань, умінь, навичок, необхідних для виконання нової, додаткової роботи й одержання чергової надбавки

По загальній думці, на всіх підприємствах, що впровадили систему ОЗК, різко зросли видатки на навчання персоналу, а у зв'язку з тим, що навчання здійснюється в робочий час, відповідно збільшилися втрати виробничого време-ні. Проте, фахівці вважають, що додаткові видатки на робочу силу компенсуються ростом провадь-тельности праці й зниженням витрат виробництва (по недо-торым даним, вони на 30-50% нижче, ніж при традиційній оплаті), що у свою чергу дає можливість до 10-15% фонду робочого часу затрачати на підготовку й переподго-товку працівників (при звичайній системі - 3-4%).

Опитування дозволило встановити основні переваги ОЗК:

забезпечення більшої мобільності робочої сили усередині підприємства завдяки ротації робочих місць;

більша задоволеність працею;

зниження рівня плинності кадрів;

скорочення втрат робочого часу;

підвищення продуктивності праці;

ріст якості продукції

У цілому система ОЗК уважається ефективної й перспективної, незважаючи на ряд щодо негативних последст-вий. Підвищення видатків на оплату праці у значної сте-пені компенсується ростом гнучкості використання робочої чинності і її продуктивності. Збільшення витрат на підготовку кадрів розглядається не як ріст непродуктивних видатків, а як довгострокові інвестиції в розвиток людських ресурсів. Немаловажне й та обставина, що робітники виражають все більше задоволення даною системою оплати, уважаючи її більше справедливої. Дійсно, рівень оплати при ОЗК залежить у більшої ступеня від їхніх здатностей, цілеспрямованості, бажань, а не від стажу або необґрунтованих управлінських рішень при розміщенні кадрів

При цьому працівник краще розуміє й оцінює свій внесок в результативність виробничого процесу, підвищується ступінь відповідальності, переборюється відчуження, що, безумовно, позначається на росту його мотивації, задоволеності працею. В остаточному підсумку все це відображається на якості роботи й соціальному статусі безпосереднього виробника

Участь працівників вприбыли. Під системами участі ра-ботников у прибутку компанії розуміється поділ між ними й компанією додаткового прибутку, що була по-лучена в результаті підвищення продуктивності або каче-ства. При цьому розглядається продуктивність усього підприємства або виробничої ділянки, тобто групова або колективна ефективність, і преміювання всіх робіт-ников, а не вибраних.* Відзначимо, що всі ці системи ориен-тированы на працівників, що одержують погодинну заробітну плату, індивідуальні трудові зусилля яких не завжди на-пряму пов'язані з кінцевим результатом. Це й що служать, і робітники-повременщики.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]