Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Не будь дети в то же время и наследниками, они, вероятно, больше дорожили бы родителями, а родители - ими. - Ж. Лабрюйер

* Tannenbaum S., Beard R., Salas Е. Team Building and its influence on team effectiv-ness: an examination of conceptual and empirical developments//Issues, Theory, and Research in Industrial Organizational Psychology. Elsevier Science Publishers, 1992.

 

Показники моделі на вході (залежні) включають индиви-дуальні й командні характеристики (у тому числі физиче-ские й фінансові ресурси), характеристики завдання, над кото-рыми команда працює, і спосіб структурування роботи

Під внутрішнім процесом у моделі розуміється те, як команда взаємодіє протягом усього періоду. Це команд-ные комунікації, процеси координації, прийняття реше-ний, а також властиво процес переходу залежних компо-нентов у характеристики результату

Безпосередні результати на виході - кількість і якість зробленої продукції й здійснених послуг як показників командної діяльності. Існують також і інші результати, до яких можуть бути віднесено командні зміни (наприклад, поява нових норм) і индивидуаль-ные зміни (наприклад, придбання нових знань, розумі-ний, навичок), які в свою чергу можуть впливати на улуч-шение командної діяльності

Методи формування команд

Формування команди - один з рівнів организацион-ного консультування. Існує три рівні проведення процесів формування команд

1. Індивідуальне консультування, тобто керування праця-ными проблемами, що виникають у результаті існування ворганизации.

2. Безпосереднє формування команди - активне до-мандное включення в планування організаційних зраді-ний (команда визначається як група з більше двох чоловік, динамічно взаємодіючий, залежний друг від друга й спрямованих убік загальної мети/ місії. Кожний член до-манды грає певну роль, займає чітку позицію й виконує певну функцію в команді).

3. Побудова межкомандных взаємин В организа-ции може існувати кілька окремих і незалежних груп, з яких необхідно сформувати команди. У цьому випадку консультування спрямоване як на процес формиро-вания команд, так і на налагодження взаємозв'язку між ними, оскільки взаємозв'язку між командами можуть фасилитировать організаційну ефективність і бути джерелом удо-вольствия або фрустрації для індивідуумів

Для проведення процесу формування команди необхо-димо скористатися послугами консультантів, специализи-рующихся на здійсненні діяльності такого роду. Завдання консультанта - допомогти групі зрозуміти власні процеси, розвиваючи й удосконалюючи групові навички й уміння

Переконатися, що команда має потребу в певної активно-сти по формуванню членам команди, керівництву або кін-сультантам дозволяють:

необмежене панування лідера;

воюючі підгрупи;

нерівна участь і неефективне використання груп-повых ресурсів;

тверді або нефункціональні групові норми й процедури;

наявність ригідних захисних позицій;

відсутність творчості при рішенні проблем;

обмежена комунікація;

розбіжності й потенційні конфлікти

Ці умови знижують здатність команди працювати разом по колективному дозволу проблемних ситуацій

Теоретичні підходи до формування команд

Розрізняють чотири основних підходи до формування до-манды: целеполагающий (заснований на цілях), межличност-ный (интерперсональный), рольовий і проблемно-ориенти-рованный.*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]