Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. - Б. Шоу

* Beer M. Organization Change and Development: A System View. Scott, Foresman & Co, Glenview, 1980.

 

Целеполагающий підхід (заснований на цілях) - дозволяє членам групи краще орієнтуватися в процесах вибору й реалізації групових цілей. Процес здійснюється з помо-щью консультанта. Мети можуть бути стратегічними по своїй природі або можуть бути встановлені у відповідності з специ-фикой діяльності, наприклад, як зміна продуктивності або рівня продажів, а також як зміна внутрішнього середовища або яких-небудь процесів

Міжособистісний підхід (интерперсональный) - сфокусиро-ван на поліпшенні міжособистісних відносин у групі й осно-ван на тім, що міжособистісна компетентність збільшує ефективність існування групи як команди. Його ціль - збільшення групової довіри, заохочення спільної під-держки, а також збільшення внутрікомандних комунікацій

Рольовий підхід - проведення дискусії й переговорів сре-ди членів команди щодо їхніх ролей; передбачається, що ролі членів команди частково перекриваються. Командне поводження може бути змінене в результаті зміни їхнього виконання, а також індивідуального сприйняття ролей

Проблемно-орієнтований підхід до формування коман-ды (через рішення проблем) припускає організацію заздалегідь спланованих серій зустрічей по фасилитации процесу (з учачи-стием третьої сторони - консультанта) з групою людей, що мають загальні організаційні відносини й мети. Содер-Жание процесу містить у собі послідовний розвиток процедур рішення командних проблем і потім досягнення головного командного завдання. Передбачається, що поряд с нара-боткой такого вміння у всіх членів команди, активність по її формуванню повинна бути також сфальцьована на выполне-нии основного завдання, міжособистісних уміннях, а також може включати целеполагание й прояснення функціонально-рольової співвіднесеності

Можна виділити два типи команд: постійні, "робітники" команди, що мають досвід спільної роботи й включають лідера-керівника й підлеглих; специфічні - тільки з'явилися, заново створені завдяки організаційним структурним змінам, злиттям, завданням

Як правило, формування команд протікає по чотирьох напрямках:

діагностика;

досягнення або виконання завдання;

командні взаємини;

командні процеси формування команди.

Виділяють також наступні стадії:*

вхід у робочу групу (збір даних);

діагностика групових проблем;

підготовка рішень і складання плану дій (активне планування);

виконання плану дій (активний процес);

моніторинг і оцінювання результатів.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]