Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Везде, где бессильный закон не может защитить слабого от сильного, можно смотреть на богатство как на средство избавления от несправедливости, от притеснений, от презрения сильного. - К. Гельвеций

* Beer M. Organization Change and Development: A System View. Scott, Foresman & Co, Glenview, 1980.

 

Целеполагающий підхід (заснований на цілях) - дозволяє членам групи краще орієнтуватися в процесах вибору й реалізації групових цілей. Процес здійснюється з помо-щью консультанта. Мети можуть бути стратегічними по своїй природі або можуть бути встановлені у відповідності з специ-фикой діяльності, наприклад, як зміна продуктивності або рівня продажів, а також як зміна внутрішнього середовища або яких-небудь процесів

Міжособистісний підхід (интерперсональный) - сфокусиро-ван на поліпшенні міжособистісних відносин у групі й осно-ван на тім, що міжособистісна компетентність збільшує ефективність існування групи як команди. Його ціль - збільшення групової довіри, заохочення спільної під-держки, а також збільшення внутрікомандних комунікацій

Рольовий підхід - проведення дискусії й переговорів сре-ди членів команди щодо їхніх ролей; передбачається, що ролі членів команди частково перекриваються. Командне поводження може бути змінене в результаті зміни їхнього виконання, а також індивідуального сприйняття ролей

Проблемно-орієнтований підхід до формування коман-ды (через рішення проблем) припускає організацію заздалегідь спланованих серій зустрічей по фасилитации процесу (з учачи-стием третьої сторони - консультанта) з групою людей, що мають загальні організаційні відносини й мети. Содер-Жание процесу містить у собі послідовний розвиток процедур рішення командних проблем і потім досягнення головного командного завдання. Передбачається, що поряд с нара-боткой такого вміння у всіх членів команди, активність по її формуванню повинна бути також сфальцьована на выполне-нии основного завдання, міжособистісних уміннях, а також може включати целеполагание й прояснення функціонально-рольової співвіднесеності

Можна виділити два типи команд: постійні, "робітники" команди, що мають досвід спільної роботи й включають лідера-керівника й підлеглих; специфічні - тільки з'явилися, заново створені завдяки організаційним структурним змінам, злиттям, завданням

Як правило, формування команд протікає по чотирьох напрямках:

діагностика;

досягнення або виконання завдання;

командні взаємини;

командні процеси формування команди.

Виділяють також наступні стадії:*

вхід у робочу групу (збір даних);

діагностика групових проблем;

підготовка рішень і складання плану дій (активне планування);

виконання плану дій (активний процес);

моніторинг і оцінювання результатів.

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]