Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Усилия, употребляемые ради приобретения состояния, мешают пользоваться им. - П. Буаст

* Див.: Еремин Б.Л. Вибір шляхів подолання конфліктів//Реформа. № 1. 1997.

 

Конфлікт має наступні фази

1. Конфронтаційна (військова) - сторони прагнуть обеспе-чить свій інтерес за рахунок ліквідації інтересу чужого (у їхньому поданні це забезпечується або добровільним або ви-нужденным відмовою іншого суб'єкта від свого інтересу, або позбавленням його права мати свій інтерес, або знищенням носія іншого інтересу, що знищує природним обра-зом і сам цей інтерес, а отже, і гарантує обеспе-чение власного).

2. Компромісна (політична) - сторони прагнуть по можливості досягти свого інтересу через переговори, у ході яких провадять заміну інтересів, що відрізняються, кожного суб'єкта на загальний компромісний (як правило, кожна сторона намагається забезпечити в ньому по максимуму свій собст-венний).

3. Комунікативна (управлінська) - вишиковуючи кому-никацию, сторони досягають згоди, заснованого на тім, що суверенітетом володіють не тільки самі суб'єкти конфлик-та, але і їхні інтереси (консенсус), і прагнуть до взаимодопол-нению інтересів, ліквідуючи лише незаконні, із крапки зре-ния співтовариства, розходження (або правова заборона на той або інший інтерес і його карне переслідування, корпоративна заборона, що загрожує порушникам адміністративним покаранням, або зміна законодавства, системи фірмових инст-рукций, що дає або забороняє право на той або інший ин-терес, розходження).

Конфлікт починається з конфронтаційної (військової) фа-зы, а закінчується комунікативної (управлінської). Таким чином, конфлікт можна визначити і як процес розвитку взаємодії суб'єктів від конфронтації до комунікації

По ходу конфлікту взаємодія суб'єктів трансформи-руется від конфронтаційного до того, котре ми будемо назы-вать комунікацією

Комунікація - інформаційна взаємодія суб'єктів, яке характеризується наступними ознаками:

суверенітетом учасників взаємодії;

суверенітетом їхній ціннісних орієнтації, інтересів, подань про предмет взаємодії й відносини до нього;

технологічною забезпеченістю рівноправного ін^-формаційного обміну;

технологічною забезпеченістю рівного рівня инфор-мационной повноти про ситуацію й предмет взаємодії

Варто також помітити, що технології однієї фази ( воен-ные, політичн і управлінські відповідно) не дають бажаного результату не в своїй фазі. Але й властиво фазо-вые технології не забезпечать оптимального ходу конфлікту, якщо стратегічно не будуть вибудувані з урахуванням наступних стадій (в довгостроковій перспективі неминучих) і допол-нены технологіями з наступних фаз

Криза (псевдофаза, що виникає усередині однієї з фаз конфлікту) - така взаємодія суб'єктів, при якому не відбувається поступального переходу від фази до фази (наприклад, тривала затримка на одній фазі, руйнівник-ная зацикленностъ, фазова стагнація або навіть повернення в пре-дыдущей фазі). Криза - період затримки процесу кін-фликтного взаємодії суб'єктів. Що, варто помітити, і приводить до виникнення напруженості. Зняти її допомагає подолання кризи, тобто продовження розвитку конфлікту

Таким чином, керування конфліктом - це діяльність по забезпеченню розвитку конфліктної взаємодії Тобто управляти конфліктом - значить забезпечувати йому максималь-ную можливість для саморегулювання й сприяння виходу із криз у наступну фазу

Хоча точніше було б уважати конфлікт не керованим, а саморегулюючим (і поки він не перейде в останню фа-зу, він не знищимо, тому що не ліквідовані усвідомлені суб'єктами розходження інтересів і цінностей). І отже, якщо строго додержуватися існуючих визначень " управ-ления", те конфлікт " неуправляємо". Але в різних фазах його розвитку можливі дії, що сприяють його бескризис-ному розвитку (обеспечивающие його), що ми й можемо умовно вважати керуванням

Згадаємо знову один з перших поставлених у цьому па-раграфе питань: чи може існувати без конфліктів че-ловек або організація? Так, якщо у своїх взаємодіях вони зіштовхуються лише із суб'єктами, схожими на їх як дві ка-пли води (аж до свідомості). Так, якщо в організації рабо-тануть люди з ідентичними інтересами й ціннісними ориентациями, що займають однакові функціональні місця, не за-нимающие різні щаблі в соціальній або службової иерар-хии. Але кому потрібна таке життя? Чи потрібна така организа-ция? І чи можлива вона?

Розходження вічні, подібності миттєві. А значить конфлікт для нас - середовище перебування й неодмінна умова розвитку

10.4. Як бути з деструктивностью?

Саваоф Баалович був всемогутній. Він міг усе. І ні-чого не міг. Тому що граничною умовою рівняння Досконалості виявилася вимога, щоб чудо не заподіювало нікому шкоди

А. і Б. Стругацкие. Понеділок починається в суботу

 

Відступ за аналогією

На погляд школяра, що одержав "двійку", вона деструктивна. Особливо, якщо ввечері потрапило від батьків. На погляд учителя - конструктивна, адже погана оцінка - стимул для поліпшення навчання. А якщо так і відбудеться насправді, та й сам учень помітить пізніше цю залежність, те й з його точки зору "двійка" стане скоріше кін-структивной, хоча й неприємної. Багато добер згадують саме строгих учителів. Але якщо, одержавши погану оцінку, підліток замк-нется в собі, почне уникати занять, зіпсує відносини будинку й у школі, те й учитель не стане вважати поставлену "двійку" конст-руктивной.

От і деструктивность конфлікту - характеристика суб'єктивна

Можна говорити про деструктивности методів, якщо в резуль-таті їх конфлікт замість поступального розвитку перейшов у кризу. Деструктивні методи, відповідним технологіям ранніх фаз, застосовувані у фазах пізніх. Наприклад, конфронтаційні, військові методи, деструктивні в политиче-ской і управлінської фазах, а політичні - в управленче-ской. А от управлінські не будуть деструктивними й у ран-їх фазах, хоча, як правило, далеко й не оптимальні. В каж-дой фазі найбільш конструктивні власні методи, але лише за умови орієнтації на переклад взаємодії в комунікацію. Використання військових методів для війни до переможного кінця, спрямованих на подолання головної пре-грады - іншого суб'єкта, деструктивно при будь-яких умовах, тому що затягує конфлікт в кризову петлю, перетворюючи його в низку кривавих розбирань, суцільну вендету, нескінченну кревну помсту

У свою чергу сам конфлікт можна називати деструктив-ным, якщо не вдалося уникнути криз. Але будь-який конфлікт конструктивний по своєї природі як інструмент розвитку. Би-Вают конфлікти, що проходять без криз. Але, щоправда, дуже рідко й, як правило, характерні вони для організацій з дуже високим рівнем інтелектуальної й комунікативної лантух-тури (як корпоративної, так і кожного співробітника, насамперед адміністрації), та й саме суспільство повинне бути на настільки ж високому рівні розвитку

Однак на обмеженому тимчасовому інтервалі можна класифікувати конфлікти як конструктивні й деструк-тивные по підставі: "перешкоджають вони або не перешкоджають досягненню цілей організації". Такий тип класифікації допустимо при проектному типі діяльності фірми (тобто соот-ветствует критерію "реализуемость проекту").

Можна говорити й про "небажані конфлікти". Це конфлікти із приводу розходжень, не істотних для реализа-ции конкретних проектів, але приводять до витрати ре-сурсов організації вцелом.

Проте сказати, що конфлікт сприяє або ме-шает діяльності організації, можна лише після його завер-шения. І значить нам залишається одне: навчитися жити, працювати й відпочивати вконфликте.

10.5. Коли починається конфлікт?

Отелло: Обдурять тільки той, кому сказали, що обдурять він

Шекспір

 

Конфлікт починається з того моменту, коли (хоча б) один з взаємодіючих суб'єктів усвідомлює розходження своїх ин-тересов, ціннісних орієнтації від інтересів, ціннісних орієнтації іншого суб'єкта або починає однобічні дей-ствия по забезпеченню своїх інтересів (тобто із приводу разли-чий), але поки ще не усвідомлюючи цих розходжень

Якщо розходження існують, але суб'єкти їх не усвідомлюють, то ми маємо один з видів потенційного конфлікту, після эс-калации якого він може бути названий його предконфликтной фазою

Існує омана, що напруженість виникає пе-ред конфліктом. І відчувши її, варто відразу ж зайнятися його профілактикою або попередженням. Але, на жаль, таке ще нікому не вдавалося. Адже профілактика предпола-гает роботу із ще що не почався конфліктом. А напружений-ность виникає у свідомості людей з появою відчуття протиріччя між розходженням інтересів, цінностей взаимо-діючих суб'єктів і обмеженої ресурсної можливо-стью забезпечити їх не за рахунок іншого. Тобто коли конфлікт уже почався й, отже, профілактика вже марна (точніше неможлива), як щеплення мешканцеві тифозного барака

Напруженість не виникає раніше самого конфлікту. І виходить, ми можемо вважати напруженість - ознакою кін-фликта (тільки почався або давно триваючого).

Після переходу з однієї фази в іншу напруженість спадає. В випадку криз (тобто затримки конфлікту в одній фазі або поверненні в попередню) напруженість підсилюється

Початок нового (раніше не відомого суб'єктові) конфлікту приводить до утрудненню, що й створює напруженість - слід-ствие недоліку або суперечливості інформації, недоста-точності знань для подолання утруднення (про способи ви-ходу з утруднення - напруженість безвихідності).

З початком конфлікту конфліктні ситуації поміняють одна іншу. І перша виникає відразу після інциденту

Успіх роботи з конфліктом (у конфлікті) багато в чому зави-сит від точності опису структури конфлікту: суб'єктів, предмета, інциденту, відносин, ситуацій

Інцидент (інформаційний) - подія, що допомогло усвідомити хоча б одному із взаємодіючих (прямо або побічно) суб'єктів відмінність (повних або часткове) його інтересів і цінностей від інтересів і цінностей інших учасників взаємодії

Інцидент (деятельностный) - привід для оголошення (афішування) конфронтаційних дій із приводу розходження інтересів, ціннісних орієнтації

Конфліктна ситуація - розвиток конфлікту в конкретний тимчасовий період

Суб'єкти конфлікту - учасники конфліктного взаимодейст-вия, які можуть бути представлені індивідами, групою індивідів, соціальної організацією

Предмет конфлікту - конкретні інтереси й ціннісні репетуй-ентации, із приводу розходження яких відбувається конфліктне взаи-модействие (те, через чого виник конфлікт).

Конфліктні відносини - форма й утримування взаимодейст-вия між суб'єктами, їхньої дії для завершення конфлікту

Щоб точно описати конфлікт, треба:

установити його дійсних учасників;

вивчити їхні мотиви, мети, особливості характеру, про-фессиональную компетентність;

виявити їхні відносини в предконфликтной фазі;

виявити головні розходження інтересів і цінностей, кото-рые привели до цього конфлікту;

довідатися наміру учасників про прийнятний, на їхній погляд, способах подолання конфлікту;

виявити інших зацікавлених суб'єктів, не участ-вующих поки в конфліктній взаємодії;

визначити всі можливі в даному конфлікті шляху його подолання

Кожний конфлікт має просторові й тимчасові характеристики. Просторовими характеристиками кін-фликта є сфери виникнення й прояву кін-фликта; умови й привід виникнення; конкретні форми прояву; результат конфлікту; кошти й дії, кото-рые використовують суб'єкти конфлікту. Тимчасові характеристи-ки представлені такими параметрами, як тривалість, часто-та, повторюваність конфлікту, тривалість участі в конфлікті кожного з суб'єктів, а також тимчасові парамет-ры окремих етапів

Вирішальний вплив на вибір поводження в конфлікті ока-зывает сама особистість - її потреби, інтереси, цінності, установки, звички, спосіб мислення, моделі поводження, її минулий досвід роботи із проблемами й поводження в конфлікті. Можна виділити конфліктний тип особистості. Саме поняття "конфликтности особистості " означає стан готовності лич-ности до конфліктів, її ступінь вовлеченности в розвиток конфліктів. Аналіз біографій найбільше відомих фігур сре-ди організаторів бізнесу, успішних менеджерів у Росії й за рубежем (Демидов, Рябушинский, Морозов, Генрі Форд, Чи Якокка), які не раз демонстрували високий рівень професійної управлінської конкурентоспроможності, показав, що всі вони - конфліктні особистості

10.6. Що робити з конфліктом?

Я нічому не дивувався. Мені було просто дуже цікаво, "Вода живаючи. Ефективність 52%. Припустимий осад 0,3"... "Зілля приво-ротне..."... "Кров зіпсована обыкновен-ная"... "Меч кладенец"...

А. і Б. Стругацкие. Понеділок починається в суботу

 

Форми роботи

Звичайно в практиці роботи організацій і окремих людей в умовах конфлікту виділяють такі типові помилки:*

1) запізнювання у вживанні заходів по властиво урегулиро-ванию й подальшому подоланню конфліктів (насамперед, приймаються заходи щодо догляду від конфлікту або його силовому "дозволу");

2) спроба "дозволити" конфлікт без з'ясування його ис-тинных причин;

3) застосування тільки чинності, каральних заходів для "урегулюванню" або, навпаки, тільки дипломатичних пе-реговоров;

4) шаблонове застосування схем урегулювання конфлікту без обліку його типу й особливостей у нелінійній, багатомірній класифікації;

5) спроба за допомогою політичної інтриги грати свою власну карту із сиюминутной вигодою й необоротними негативними соціальними наслідками (не тільки для суспільства в цілому, але рано або пізно - для самого ини-циатора інтриги).

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]