Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Достаток в старости - продление молодости. - Ч. Лэм

* Див.: Печчеи А. Людські якості. - М.: Прогрес, 1985. - С.289-310.

 

Корпоративні етичні кодекси можуть ґрунтуватися й на інших етичних принципах, які складалися на протя-жении останніх чотирьох сторіч і які в якийсь сте-пені обмежують максимальні етичні вимоги:

утилітаристський принцип - надає найбільше благо найбільшому числу людей;

індивідуалістичний принцип - спрямований на досягнення чиїх-або довгострокових інтересів

Введення абстрактних положень про цінності, цілях і фи-лософии організації в корпоративні етичні кодекси не виключає відносини до них з сторони керівництва компаній просто як до гарних слів, у той час як етичні стан-дарты вимог, пропонованих суспільством до організацій, як правило, дуже високі. Від корпорацій потрібне рішення різних соціальних проблем: підвищення якості життя найманих робітників, захист навколишнього середовища, благотвори-тельная діяльність, підвищення якості життя всіх громадян суспільства

Існує точка зору, що, в остаточному підсумку, вище-ние ступеня соціальної відповідальності сприяє осуще-ствлению довгострокових цілей організацій і вигідно їм

Аргументи "за" і "проти" соціальної відповідальності організації

"За"

1. Соціальна відповідальність урівноважує могутність корпорації і відповідальність корпорації

2. Добровільна соціальна відповідальність дозволяє з-бігти примусового урядового регулювання

3. Громадськість схвалює організації, що несуть ответст-венность перед суспільством, що в результаті сприяє їх успіху

4. Діючи відповідним чином, організація помо-гает суспільству вирішувати його проблеми

5. Створювані організаціями соціальні проблеми, та-кие, як забруднення навколишнього середовища, повинні дозволятися за рахунок цих організацій

6. Організації прагнуть накопичувати ресурси для реше-ния більших проблем

7. Організації морально зобов'язані допомагати суспільству

"Проти"

1. Ціною такого поводження є зниження дохідних ста-тей корпорації й подорожчання її продукції для споживача

2. Компанія, що несе більшу частку соціальної від-ветственности, може бути відсунута в конкурентній боротьбі іншими компаніями

3. Розплата за соціальну відповідальність може прийняти форму зниження заробітної плати, зниження дивідендів, по-вышения цін

4. Прийняття соціальної відповідальності може ввести в за-блуждение членів організації щодо її головних мет

5. Прийняття соціальної відповідальності може реально знизити міць організації

6. Відповідальність за соціальні проблеми лежить на ин-дивидах, а не на корпораціях

7. Керівники корпорацій не навчені вирішувати общест-венні проблеми

Специфічне для моральної свідомості протиріччя належного й сущого в діловій етиці випливає в такий спосіб з об'єктивного протиріччя між морально-етичними цілями організації і її основних цілями - досягненням успіху й прибутку. Етичні принципи не витримують столкнове-ния з реальною дійсністю. Етиці вчать ті, хто не зані-томиться бізнесом, ніким не керує й не знає, як це справи-ется, і, навпаки, той, хто керує, щиро вважає етику марної й абстрактною наукою

Ділова етика як вид професійної етики

Загальною основою професійної етики служить розуміння праці як моральної цінності на противагу старо-заповітному поданню про праці як покаранні, прокльоні. Цінності - це подання про належний, "концепція желае-мого" (по Парсонсу). Саме ця область свідомості людини сутужніше всього піддається зовнішній регламентації й залежить від особистих переваг індивіда. Людина змушена трудитися незалежно від того, уважає чи він праця цінністю, хоча може уникнути подібної долі, як Сократ, що, як відомо, найважливішим надбанням людини почитав дозвілля

Праця стає моральною цінністю, якщо сприймає-ся не тільки як джерело засобів існування ("Якщо хто не хоче трудитися, той і не їли", - писав апостол Павло в Другому посланні до фессалоникийцам), але й як спосіб фор-мирования людського достоїнства. Професійна ці-ка протестантизму ставить і вирішує традиційні етичні проблеми, ґрунтуючись на затвердженні моральної цінності й навіть святості професійної праці: проблема морального вибору перетворюється в проблему вибору професії, так назы-ваемую проблему покликання; проблема сенсу життя стано-вится проблемою змісту професійної діяльності; мо-ральный борг розглядається як борг професійний; моральна відповідальність переломлюється через профессио-нальную відповідальність, професійні якості лично-сти одержують моральну оцінку

Слово «професія» (лат. повідомляю своєю справою) означає, що для кожної людини праця виступає у вигляді обмеженої сфери діяльності, потребуючої певної підготовки. З ряду факторів, що визначають вибір професії: наявність спо-собностей і індивідуальна схильність до певного виду діяльності, висока оплата, престиж професії, сімейні традиції, соціальне середовище - кожної може стати вирішальної, а поняття "покликання" є синтетичної характеристи-який, що виражає ступінь задоволеності своєю справою. Макс Вебер визначав покликання як такий лад мислення, при якому праця стає абсолютною самоціллю... Таке відношення до праці не є, однак, властивістю людської природи. Не може воно виникнути і як безпосередній резуль-тат високої або низкою оплати праці; подібна направ-ленность може зложитися лише в результаті длитель-ного процесу виховання".*

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]