Ідеї Бізнесу

Ідеябізнесу

Від ідеї до бізнесу

Наша коммерция и без того как больная девица, которой не должно пугать или строгостью приводить в уныние, но ободрять ласкою. - Петр I

* Маліновський П. В. Ідей   теоретичні й методологічні основи организа-ционно-управлінських ігор. // Управлінські нововведення й игропрактика. - М., 1990.

 

Особливість участі кожного в спільно-творчому типі діяльності укладається ще й у тім, що члени такий кіл-лектива одержують можливість працювати в зовсім різних професійних позиціях і виконувати різні коллек-тивные ролі залежно від того, яка завдання зараз коштує перед групою. Тому дані групи звичайно володіють ви-сокой гнучкістю, мінливістю й складу, і внутрішньої структури, залежно від поставлених завдань і умов їхнього виконання. Приклад такого типу діяльності - робота твор-ческих колективів, у яких кожному дається повна возмож-ность власного самовираження й проте досягається мета групи в цілому - створення нового, культурно коштовного добутку або продукту

Особливості персоналу, що діє в різних типах взаи-модействия. Для людей, що працюють у ситуації спільно-взаємодіючої діяльності, характерні висока ориен-тация на колективні цілі, прихильність авторитету ліді-ра, орієнтація на групову моральність (норми й коштовне-сти), а також традиційні способи поводження. Для учасника організації з подібним типом технології характерна висока прихильність до групи, і самим тяжким покаранням буде вигнання із групи собі подібних

Для співробітників організації зі спільно-послідовник-ным типом діяльності характерні висока технологічна дисциплінованість, проходження нормам і правилам, сфор-мулированным в інструкціях, положеннях і інших норматив-ных документах. Такого роду технології характерні для слож-ного промислового виробництва, що обробляє промыш-ленности.

Для учасників процесу спільно-індивідуальної дея-тельности характерні висока ініціативність, пасіонарність, орієнтація на результат і індивідуальні досягнення. Такі фахівці в главу кута ставлять свої власні цілі й цінності, схильні самостійно розробляти способи досягнення мети й здатні ефективно діяти в ситуа-ции внутріорганізаційної конкурентности. Такого роду тих-нологии характерні для сучасних наукомістких виробництв, складних технологій, які вимагають дуже високої подго-товки. У трудових колективів, що працюють у подібної техно-логии, можуть виникати проблеми організації загальної діяч-ности між різними фахівцями, що добре знають власну справу, але мало орієнтованими на розуміння особливості роботи колег, що концентруються скоріше на проблемах власної діяльності, чим на проблемах орга-низации в цілому

Учасникам спільно-творчої діяльності свойствен-на, як ми відзначали вище, особлива орієнтація - орієнтація на професійний розвиток. Вона у корені відрізняється від прагнень учасників спільно-індивідуальної діяльно-сти, у цьому випадку мова йде не стільки про поглиблення в рамках однієї проблеми, спеціальності, скільки про роботу в прикордонних областях людської діяльності. Профессио-Нал на відміну від фахівця здатний і навіть прагне выхо-дить за рамки своєї спеціальності й працювати користуючись инст-рументами, інших фахівців, що дозволяє йому не тільки знаходити нове, але й поглиблювати своє розуміння проблем. Та-Кім образом, учасники спільно-творчого типу діяч-ности мають яскраво виражену орієнтацію на сотрудниче-ство з фахівцями різних областей, гнучкістю зміни по-зиций, орієнтацією на індивідуальний розвиток. Для коллек-тивов, що працюють у такому типі діяльності основний цін-ностью стає досягнення нового знання, створення усло-вий для індивідуального розвитку, повага прав кожного учасника. На відміну від спільно-взаємодіючого типу діяльності в організаціях спільно-творчого типу не-можливо вирішувати проблеми більшістю голосів і уводити диктатуру більшості. Проблеми повинні вирішуватися консенсу-сом, і підсумкове рішення в обов'язковому порядку повинне ос-тавлять можливість реалізації законних інтересів мень-шинства, їхнього права ніколи не можуть бути порушені

Фінанси

Під фінансами ми будемо розуміти всі грошові й інші кошти, який розташовує або які може залучити організація для виконання власної діяльності. При-Нято виділяти три основні функції фінансів:

розподільну;

стимулюючу;

контрольну

Важливим параметром ефективності діяльності предпри-ятия й умовою успішного розвитку бізнесу є матері-ально-фінансова збалансованість Діяльність по управле-нию фінансами фірми - фінансовий менеджмент - направ-льону на розробку й реалізацію ефективних програм ис-користування фінансових коштів у рамках досягнення цілей діяльності фірми. Можна виділити мети фінансового ме-неджмента, дополняющие цілі організації в цілому. Такими цілями, наприклад, можуть бути:

максимізація прибутку;

досягнення стійкої норми прибутку в плановий пе-риод;

збільшення доходів керівного складу й вкладників (або власників) фірми;

підвищення курсової вартості акцій і т. д.

Керування

Термін "керування" спочатку означав уміння объ-езжать коней і ними правити. Англійське слово "manage" (управляти) походить від кореня латинського слова "manus" (рука). Потім цим словом стали позначати вміння володіти зброєю й управляти колісницями

Сучасне поняття "керування" означає процес коор-динации різних діяльностей з урахуванням їх мет, умов виконання, етапів реалізації

Говорячи про керування як елементі організації, ми в пер-вую черга повинні визначити, які завдання виконує керування в конкретній організації й як воно це робить, тобто зрозуміти, які області є предметом координації і регулювання і яким способом ця координація осуществля-ется.

Досить докладно мети й завдання управлінської дея-тельности були розглянуті в попередній главі. Тому зупинимося на тих типах керування, які можуть бути реалізовані ворганизации.

Тип керування - це характеристика того, як приймаються (управлінська форма) і яким способом реалізуються (важіль керування) управлінські рішення. Типи керування, конеч-але, повинні відповідати культурі організації, і следова-тельно, особливостям персоналу, який у ній працює. Одна з істотних причин неефективності керування - рас-узгодження між цими параметрами організації. Які типи керування можуть бути виділені?

Перший тип характеризується колективістської управлен-ческой формою, яка припускає одноособове прийняття рішень лідером колективу, його вождем. Така управленче-ская форма відповідає органічної організаційної культу-ре, при якій співробітники організації є слухняні-мі виконавцями, включеними в сімейний тип відносин. Головний важіль керування в цьому випадку - авторитет руково-дителя. Авторитет припускає великий аванс довіри зі сто-рона колективу. Авторитетний керівник одержує прак-тически беззаперечне підпорядкування, засноване на прийнятті його думки як самого вірного, продуманих і вигідного для співробітників. Якщо керівник діє відповідно до норм колективу, сформульованими у вигляді традицій, правил поводження, то він сприймається як "правильний", ефективний керівник, що користується довірою подчи-ненных. Однак аванс довіри ненескінченний. Якщо керуй-тель починає порушувати встановлені норми, порушувати тра-диции, те він може бути "скинуть". Аванс порушення норм, або идеосинкразический кредит, у кожного керівника свій. Якщо керівник має більший авторитет, він може більш істотно й в плин тривалого строку порушувати правила, якщо авторитет менший, то терпіння співробітників мине раніше, і він буде змінений

Наступний тип характеризується ринковою управлінською формою При її використанні рішення приймаються в соответ-ствии із законами ринку, і ринок є основним мірилом їхньої ефективності. Головним важелем впливу на персонал слу-жатийі гроші, що цілком відповідає розгляду персоналу як суб'єктів ринку праці. Керівник буде здаватися сильним, эф-фективным, якщо він зможе забезпечити своїм співробітникам віз-нагородження, що відповідає витраченим чинностям, більше вигід-ные фінансові умови, чим інший керівник. Такаючи управ-ленческая форма відповідає підприємницької организацион-ний культурі, у якій існують, як правило, активні, пассионарные співробітники, орієнтовані на таке підвищення в посаді, що буде сполучено зі збільшенням відповідально-сти, обсягу виконуваної роботи, і відповідний ріст рівня винагороди

Ще один тип керування пов'язаний з бюрократичної управлінською формою У цьому випадку рішення приймаються, як правило, вищестоящим керівником. Головним важелем впливу на підлеглих виявляється силовий вплив, часто засноване на використанні методів прямого воздейст-вия (наказів, покарань). Головним мірилом ефективності й успішності керівника виявляється ступінь його впливу на підлеглих. Сильним керівником у такому типі управле-ния ми будемо називати такого, чиї накази не обговорюються, а відразу ж виконуються. Такого типу управлінська форма ха-рактерна для бюрократичної організаційної культури, кото-раю характеризується наявністю технологічно дисциплиниро-ванних співробітників, строго виконуючі свої функції й накази начальства

Відносно новий тип керування, що виник в партиципативной організаційній культурі, характеризується демократи-ческой управлінською формою Цей тип керування пов'язаний з ис-користуванням закону як головного важеля керування. Для партаципативной організаційної культури характерна присутність професіоналів, з одного боку, орієнтованих на достиже-ние результату (одержання нового знання), з іншого боку, що прагнуть до власного професійного розвитку. Дос-Тижение подібних цілей у групі, включающих по-різному ориентиро-ванних, активних, пассионарных особистостей, неможливо якщо не будуть установлені певні правила поведінки - закони. Але ці закони повинні бути демократичними й забезпечувати як досягнення інтересів законослухняної більшості, так і дотримань законних прав меншості

Останнім часом дослідники стали згадувати ще один новий, тільки виникаючий тип керування, характери-зующийся діалогової управлінською формою Для цього типу керування характерна распределенность управлінських функцій, які можуть бути ефективно реалізовані тільки при активній, рівноправній участі всіх суб'єктів управле-ния. Основна його особливість - використання як головний важіль керування - знань. Говорити про возникнове-нии такий підхід до керування можливо в тім випадку, коли ефективна управлінська діяльність не може бути осу-ществлена без використання знань безлічі різних професіоналів, що володіють своїми специфічними перед-ставлениями й фактами, що описують керовану реаль-ность. У такому підході цілісне подання про управляе-мом об'єкт, його стані, шляхах зміни й етапах дости-жения мети не буде повним при втраті хоча б одного виде-ния. Прикладом такого керування може служити робота управлінської команди на рівні держави, у яку повинні бути включені професіонали, здатні побачити найбільшу кількість аспектів прийнятих рішень, угадати їхнього наслідку й мінімізувати можливий збиток

Таблиця 2.1. Зв'язок організаційних культур, управлінських форм і типів спільної діяльності

Тип спільної діяльності

Управлінська

форма

Важіль

керування

Спільно^-взаємодіючий

 

Спільно^-індивідуальний

 

Спільно^-послідовний

 

Спільно^-творчий

 

Колективістська

 

 

Ринкова

 

 

Бюрократична

 

Демократична Діалогова

 

 

Авторитет

 

 

Гроші

 

 

Чинність

 

Закон

Знання

 

Персонал

Під персоналом ми будемо розуміти сукупність всіх чоло-веческих ресурсів, якими володіє організація. Це з-трудники організації, а також партнери, які привлека-ются до реалізації деяких проектів, експерти, які можуть бути притягнуті для проведення досліджень, разра-ботки стратегії, реалізації конкретних заходів і т.д.

Саме організація ефективної діяльності персоналу і є основною турботою керування персоналом организа-ции й відповідно менеджера по персоналі. Для достиже-ния цієї мети необхідно добре уявляти собі такі особливості персоналу організації:

особливості індивідуального поводження;

особливості групового поводження;

особливості поводження керівників, членів управлен-ческой команди

Особливості індивідуального поводження детерминируются багатьма параметрами, серед яких

індивідуальні здатності, схильності й обдарованість - схильність до реалізації якої-небудь діяльно-сти, орієнтація на її виконання;

специфіка мотивації - специфіка потреб чоло-століття, подання про цілях професійної діяльності;

індивідуальні цінності - загальні переконання, віра, світогляду, подання про світ;

демографічні - полові й вікові особливості;

національні й культурні особливості - засвоєні в досвіді способи, правила й норми поводження, які детерми-нируют конкретні реакції людини в конкретні ситуаціях

Особливості групового поводження зв'язані з багатьма па-раметрами, серед яких основні:

особливості корпоративної культури - цінності, пра-вила поводження, характерні для конкретний трудовий кіл-лектива;

феномени групової динаміки - етап розвитку коллек-тива, особливості лідерства, способу поводження в ситуації конфлікту

Особливості поводження керівників є однієї із самих комплексних проблем, оскільки самих керівників можна розглядати і як:

суб'єктів, що мають індивідуальні особливості;

членів деякої групи, що володіють корпоративною культурою;

функціонерів певної управлінської технології (типу керування), що володіє своїми правилами поводження

2.2. Життєві стадії й цикли організації

Усе регулюється, тече по расчисленным руслах, робить свій кругообіг у пол-ном відповідності із законом і під його за-щитой.

И. Ильф, Е. Петров. Золоте теля

 

Відповідно до органічного підходу до керування функцио-нирование організації по шкалі часу може бути перед-ставлено в термінах життєвого циклу, означаючого як процессуальность розвитку, так і його стадийность.

Як правило, фахівці незважаючи на триваючі дискусії, сходяться в тім, що повний життєвий цикл орга-низации обов'язково включає такі стадії, як формування організації, її інтенсивне зростання або "розмноження", стаби-лизацию й криза (спад).* Причому остання стадія зовсім не обов'язково повинна завершуватися "смертю" або ліквідацією організації. Цілком можливим уважається й варіант її "відродження" або "перетворення" (мал. 2.4).

 

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214]